3 کالا

همانند گیربکس در خودروها، وظیفه خودرو دوچرخه تبدیل قدرت پادوچرخه سوار به حالت حرکت است که این انتقال قدرت توسط زنجیر اتفاق می‌افتد. خودرو دوچرخه کثیفی زیادی را نسبت به دیگر قطعات به خود جذب می‌کند که این امر باعث خراب شدن زودهنگام آن می‌شود و اگر چرخ‌دنده‌های خودروی دوچرخه آسیب زیادی دیده باشند بایستی زنجیر هم هم‌زمان تعویض گردد. اگر نظافت و روغن‌کاری خودرو دوچرخه به‌موقع و صحیح انجام گردد هر دو یا سه بار تعویض زنجیر یک‌مرتبه نیاز به تعمیر خودرو هست. در فروشگاه اینترنتی بایکی لند bikyland.com انواع مختلف خودرو دوچرخه موجود هست.