سیستم دنده دوچرخه

شانژمان 

شانژمان دوچرخه یکی از مهمترین قطعات بر روی دوچرخه است. شانژمان زنجیر دوچرخه را بر روی خودرو دوچرخه جا به جا می کند. شانژمان از دو چرخ دنده کوچک استفاده می کند که چرخ دنده بالایی که چرخ دنده راهنما نامیده می شود مسئول بلند کردن زنجیر از روی خودرو فعلی و انتقال آن بر روی خودروی بعدی است. چرخ دنده پایینی نیز طول زنجیر را کنترل می کند. اگر شانژمان به خوبی تنظیم شده باشد چرخ دنده راهنما باید زیر خودرو مورد نظر قرار گیرد.

سه بخش اصلی شانژمان

1- بازوی نگهدارنده بدنه

بازوی نگهدارنده که به وسیله یک قطعه متصل کننده آلومینیومی به نلم گوشواره به تنه دوچرخه متصل شده است وظیفه ثابت نگه داشتن بدنه شانژمان را دارد.

2- بدنه اصلی 

بدنه اصلی از دو باند و دو محور تشکیل شده است که به کمک فنری در داخل بدنه و کشیدگی کابل با سیم دنده وظیفه تغییر دنده ها را دارد. مهم ترین مورد در این بخش پیچ های تنظیم دنده هست.

3- بازوی پایین

بازوی پایین شانژمان از دو بخش تشکیل شده است یک مفصل فنری و دوم دو قرقره. مفصل فنری وظیفه جمع کردن زنجیر را دارد. دو قرقره یا چرخ دنده هدایت زنجیر بر روی چرخ دنده های مختلف را دارد که حرکت مکانیکی آن باعث تعویض دنده می شود.